+36 26 560 043
Utazás módja
Ország
Dátum
Térség
Hajótársaság
Hajó
Dátum
Rugalmasság
Utazás időtartama
Ár (tól-ig)

Utazási szerződés


 Általános Szerződési Feltételek
a TRAVELPLAZA által szervezett utazásokra


Mely létrejött a TravelPlaza Utazási Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2083 Solymár, Szentiváni u. 38.; cégjegyzékszám: 13-09-118829; Nyilvántartási szám: U-000927; adószám: 14247574-2-13; telefonszám: (36 26) 566-043, vagyoni biztosíték: Uniqa Biztosító Zrt., a (továbbiakban: TravelPlaza), másfelől az aláíró utas (megrendelő) között az alábbi feltételek szerint:
 
1. A TRAVELPLAZA által szervezett utazásokra a polgári törvénykönyv 389-401. és 415-416 szakasza, az utazási és utazást közvetítő szerződésekről szóló 281/2008. (XI.28.) Kormányrendelet és az e szerződésben foglaltak az irányadók.
 
2. Az utazás időtartamát és a TRAVELPLAZA által nyújtott utazási szolgáltatások részletes tartalmát jelen szerződésen kívül a TRAVELPLAZA által kiadott utazási ajánlat (tájékoztató) tartalmazza. Az utazási ajánlatban foglaltak jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Az e szerződésben szereplő utazási ajánlatban történt változásról a TRAVELPLAZA írásban köteles tájékoztatni az utast.
 
3. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés az utas által megrendelt szolgáltatások visszaigazolása esetén lép hatályba.
 
4. Az utas az utazási szerződés aláírásával egyidejűleg részvételi díj előleget fizet. A részvételi díj hátralék megfizetésének határideje az utazás előtt 30 nappal esedékes. A fizetendő előleg az utazás díjának 40%-a. A részvételi díj előleg megfizetett összege teljes mértékben visszajár az utasnak, ha az utazás a TRAVELPLAZA érdekkörében felmerülő bármely okból hiúsul meg.
 
5. A TRAVELPLAZA vállalja, hogy az előleg illetve a teljes részvételi díj utas által való megfizetését követően ÁFA-t is tartalmazó számlát állít ki az utas nevére. A TRAVELPLAZA abban az esetben, ha az utazás a TRAVELPLAZA érdekkörében bármely okból meghiúsul, kötelezettséget vállal arra, hogy az utas által megfizetett részvételi díjat az utasnak legkésőbb az elállástól számított 8 napon belül visszatéríti.
 
6. Árváltozásra csak olyan kivételes esetekben kerülhet sor, mint:
- 5 %-ot meghaladó, tartós árfolyamváltozás (azaz a Forint gyengülése)
- Jelentős üzemanyag ár változás
- Hatósági vagy egyéb illeték megváltozása
- Minimális létszám hiánya
 
TRAVELPLAZA jogosult a részvételi díjat az utazás megkezdése előtt legalább 20 nappal az említett költségek emelkedése által indokolt mértékben felemelni. A díjemelés indokát és mértékét a TRAVELPLAZA írásban közli. Ha a részvételi díj emelkedése az eredeti díj 10%-át meghaladja, az utas az erről szóló értesítés keltétől számított 3 napon belül az utazási szerződéstől elállhat, és a TRAVELPLAZA a befizetett összeget teljes egészében visszatéríti.
 
7. A TRAVELPLAZA az utazáshoz szükséges legkisebb utaslétszám hiányában, az utazás megkezdése előtt legkésőbb 15 nappal, az utazási szerződéstől elállhat. Megilleti az elállás joga a TRAVELPLAZA-t abban az esetben is, ha az utazást az utazási szerződés megkötésekor előre nem látható körülmény - az emberi életet és egészséget, illetve a vagyonbiztonságot érintően - veszélyezteti. 
 
8. Amennyiben a TRAVELPLAZA az utazás feltételeit (a programot és részvételi díjat) a szerződéskötés után lényegesen megváltoztatja, akkor az utas a változás kézhezvételétől számított 3 napon belül az utazási szerződéstől elállhat.
 
9. Ha az utas eláll az utazástól, vállalja, hogy a TRAVELPLAZA-nál felmerült költségek megtérítéseként az alábbi - a teljes részvételi díj %-ában meghatározott - mértékű átalány költségtérítést fizet a TRAVELPLAZA számára:
 
Autóbuszos és egyéni utazások esetében:
- 60-35. nap                               10%
- 34-21. nap                               30%
- 20-14. nap                               50%
- 13-7. nap                                 80%
- 6-0. nap, ill. lemondás nélkül    100%
 
Repülős utazások esetén:
- 60-35. nap                               15%
- 34-21. nap                               30%
- 21-14. nap                               60%
- 13-7. nap                                 85%
- 6-0 nap ill. lemondás nélkül      100%
 
A fizetendő költségtérítést a TRAVELPLAZA jogosult levonni az utasnak visszajáró részvételi díj összegéből.
 
10. A lemondási határidőket megelőző elállás esetén 5.000 Ft / fő kezelési költség fizetendő. Az utas részéről történő módosítás esetén a TRAVELPLAZA 3.000 Ft / fő módosítási költséget számol fel. 
 
11. A TRAVELPLAZA-nak jogában áll a visszamondott helyeket újból értékesíteni.
 
12. TRAVELPLAZA fapados légitársaságok alkalmazásakor névmódosítás esetén a légitársaság üzletszabályzatában rögzített névmódosítási díjat szedi be. A légitársaságok üzletszabályzatai részét képezik ezen utazási szerződésünknek, a légitársaságok részletes üzletszabályzatairól érdeklődjön irodánkban vagy honlapjaikon. 
 
13. A légitársaságok menetrendjének változásáért, járatkimaradásért, jelentős késésért a TRAVELPLAZA-t felelőség nem terheli. Az utas kártérítési igényét az Európai Parlament vonatkozó rendelete alapján közvetlenül a légitársaság felé nyújthatja be. Az okozott károk kompenzálását a légitársaság végzi.
 
14. A szállodák kategória szerinti besorolása az adott ország besorolása alapján készült. Tengerre, medencére, stb. néző szobát lehetőség szerint csak felár befizetése mellett tudjuk garantálni.
 
15. a) Előfordulhat, hogy szállodai túltöltések miatt nincs mód a kiválasztott és ­visszaigazolt szállodában helyet biztosítani. A TRAVELPLAZA fenntartja a jogot kivételes esetekben a szálláshely kategórián belüli változtatására, valamint a programok azonos értékű programokra való felcserélésére. Az egymással megegyező kategóriájú szálláshelyek azonos utazási célterületen belül eltérő településeken is lehetnek és közöttük a konkrét adottságokból és az egyedi körülményekből eredően kisebb-nagyobb minőségi különbségek előfordulhatnak. Amennyiben a TRAVELPLAZA által pótlólagosan felajánlott szálláshely, illetve program értéke az eredeti szálláshely vagy program értékét meghaladja, úgy az értékkülönbözetet a TRAVELPLAZA az utasra nem hárítja át, hanem ezt kompenzációként nyújtja.
 
15. b) Amennyiben valamely programnak más programmal való pótlására a konkrét adottságok miatt ésszerű módon nincs lehetőség, úgy a TRAVELPLAZA az elmaradt programra vonatkozóan a teljes részvételi díjnak az adott programra kalkulált mértékét az utas számára az utazás befejezésétől számított 15 napon belül visszatéríti.
 
16. A jelentkezéskor közölt adatok hitelességéért (név, létszám, gyermek életkora, stb.) az utas vállalja a felelősséget.
 
17. TRAVELPLAZA nem felelős azon szolgáltatások nem teljesítéséért, melyek meghiúsulása elháríthatatlan külső körülményre (Vis maior okok pl.: sztrájk, katasztrófa, terrortámadás, fegyveres konfliktus stb.) vezethető vissza.
 
18. a) Ha a TRAVELPLAZA az utazást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani. A TRAVELPLAZA nem köteles a díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem vett igénybe.
 
18. b) A nem szerződésszerű teljesítésből eredő igény érvényesítésének feltétele, hogy az utas kifogását a helyszínen az utaskísérőnek - ennek hiányában a helyi szolgáltatónak - haladéktalanul bejelentse, aki köteles azt jegyzőkönyvezni. Az utas a nem szerződésszerű teljesítésből fakadó igényét a hazaérkezést követően legkésőbb 15 napon belül a TRAVELPLAZA-hoz írásban, a helyszíni jegyzőkönyvvel együtt jelentheti be. A TRAVELPLAZA köteles a bejelentett kárigény indokoltságát felülvizsgálni és álláspontjáról írásban tájékoztatni az utast.
 
19. A részvételi díj utasbiztosítást NEM tartalmaz. Egyes utaknál a TRAVELPLAZA kötelezővé teheti az utasbiztosítás és útlemondási biztosítás megkötését - ezt az úttípusnál külön jelezzük. Amennyiben az útlemondási biztosítás megkötése kötelező, jelen utazási szerződés megkötésével egyidejűleg a szerződő a Mondial Assistance útlemondási szerződését is megköti.
 
20. A TRAVELPLAZA az autóbuszos utaknál az ülésrend összeállításánál nagy gondossággal jár el, de az esetleges ülésrend-változásért nem vállal felelősséget.
 
21. Az utas az utazás során köteles az utazásra vonatkozó hatályos (útlevél-, vízum-, vám-, deviza- és egyéb) jogszabályokat betartani. Az utas kötelezettséget vállal arra, hogy útlevele az utazás alatt, illetve egyes esetekben utazást követő legalább 6 hónapig érvényes. Vízumügyintézést vállalunk, ehhez az okmányokat megfelelő időben el kell irodánkhoz eljuttatni. Ennek elmulasztása esetén keletkezett károk az utast terhelik. Amennyiben az utas a jogszabályok megsértése miatt az utazásban nem vehet részt, a TRAVELPLAZA jogosult az utassal szemben a teljes részvételi díjat érvényesíteni.
 
22. Az utazás során az utasnak felróható okból bekövetkező szerződött feltételektől eltérő teljesítés esetén az utas kártérítési igénnyel nem léphet fel.
 
23. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel.
 
24. Az utas poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során az utas gondoskodik, hacsak azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából a TRAVELPLAZA közreműködője át nem vette.
 
25. A TRAVELPLAZA működéséhez előírt vagyoni biztosítékot az Uniqa Biztosító Zrt. nyújtja.
 
26. Több fő együttes jelentkezése esetén a résztvevők által MEGBÍZOTT több személy nevében jár el. Így a jelen szerződés MEGBÍZOTT által történő aláírása a MEGBÍZÓK aláírásainak is tekintendő. A megbízott a megbízókat erről is köteles tájékoztatni, amennyiben ezt nem teljesíti, úgy kártérítési igény esetén felelősséggel tartozik.
 
27. A TRAVELPLAZA által szervezett utazással kapcsolatos minden vitás kérdésben a felek megegyezésre törekednek. Ennek hiányában alávetik magukat a Pest-megyei Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.
  
 
NYILATKOZAT
 
A 2011. január 1-től hatályos, többször módosított ÁFA-törvény 206 §-a alapján az ügyfél (megrendelő) köteles nyilatkozni arról, hogy az utazásszervező által nyújtott szolgáltatást milyen minőségben veszi igénybe.
A nyilatkozattétel minden ügyfél (megrendelő) esetében kötelező.
A kötelező nyilatkoztatással összefüggésben módosul az adózás rendjéről szóló törvény mulasztási bírságra vonatkozó előírásai, az alábbiak szerint:
Az utazásszervezési szolgáltatást igénybevevő adózó mulasztási bírsággal sújtható, ha az utazásszervezési szolgáltatásról valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a nyilatkozattételt elmulasztja.

Alulírott
___________________________________________
A TravelPlaza Kft - utazásszervező - által szervezett alábbi utazással kapcsolatban a következő szerint nyilatkozik:
Utazás megnevezése, helye:
___________________________________________
Utazás időpontja:
___________________________________________
- nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségében (azaz utasként) veszi igénybe vagy
- Adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként (azaz utasként veszi igénybe)
- Adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi igénybe
(A megfelelő rész aláhúzandó!)
 
______________________
______________________
Ügyfél aláírása
Ügyintéző aláírása

 
 

 
Dátum: _______________________
Válogasson útjaink közt téma szerint!