+36 26 560 043
Utazás módja
Ország
Dátum
Utazás módja
Térség
Hajótársaság
Hajó
Dátum
Rugalmasság
Utazás időtartama
Ár (tól-ig)

Utazási szerződés

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

2018. JÚLIUS HÓ 01. NAPJÁT KÖVETŐEN MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉSEK TEKINTETÉBEN

 

 

1. Bevezető rendelkezések

1.1. A Travelplaza Kft. (továbbiakban: Travelplaza, székhelye és levelezési címe: 2083 Solymár, Szentiváni utca 38. Tel: +36-26-560-043, info@travelplaza.hu, www.travelplaza.hu, adószáma: 14247574-2-13, cégjegyzékszáma: 13-09-118829 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága), nyilvántartási száma: U-000927) az alábbiakban közzéteszi az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekre vonatkozó általános szerződési feltételeit (a továbbiakban: ASZF).

1.2. Engedélyező, nyilvántartást vezető, szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság megnevezése: BFKH - Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Postacím: 1534 Budapest BKKP, Pf: 919.

Vagyoni biztosítékok:

1.3. A vagyoni biztosíték területi hatálya: a Travelplaza által Magyarországról külföldre szervezett valamennyi utazás, valamint a belföldről belföldre történő utazások.

1.4. A Travelplaza az utazásszervező és közvetítő tevékenységről szóló többször módosított 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 8. §-ában foglaltak szerint szerződést kötött az Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.-vel (címe: 1091 Budapest, Üllői út 1.)

A biztosítás kötvényszáma 31937852, kelte: 2023.09.08. A biztosítás kezdete: 2024.01.01., a biztosítás lejárata: 2024.12.31.

Ezen vagyoni biztosíték az utazók által befizetett részvételi díjak visszatérítésére szolgál az utazásszervező esetleges fizetésképtelensége esetén.

A Travelplaza az utazó javára szóló biztosítást is köt, amennyiben az utazók szállítása az utazási csomag része. Az utazó javára szóló biztosítás fedezetet nyújt az utazáskor, az utazási vállalkozó fizetésképtelensége miatt szükséghelyzetbe került utazók érdekében teendő intézkedések, így a hazaszállítás és a kényszerű kint tartózkodás költségeinek fedezésére.

1.5. A Travelplaza www.travelplaza.hu honlapján meghirdetett és partnerjelzéssel ellátott, a Travelplaza által utazásközvetítőként kínált utazási ajánlatok nem részei a Travelplaza saját szervezésű utazási szolgáltatásainak, azokért az adott magyar utazásszervezők tartoznak felelősséggel. Ezen utak foglalásakor az adott utazásszervező utazási feltételei az érvényesek, és Travelplaza kedvezmény nem érvényesíthető.

Az egyes hajótársaságok hajóútjaira és néhány Travelplaza saját szervezésű egyéni és csoportos utazásra vonatkozóan jelen utazási feltételeken kívül, a hajótársaságok saját rendelkezései alapján, további egyedi utazási feltételek is érvényesek (különös tekintettel a lemondási feltételekre, előleg összegének mértékére, hátralékfizetés határidejére), melyek szintén szerves részét képezik az utazási szerződésnek.

Egyes program- és szálláshely típusoknál speciális utazási feltételek (egyedi fizetési és/vagy lemondási feltételek) érvényesülhetnek, amennyiben a külföldi közreműködővel kötött szerződés ezt indokolja.

A fentiekben körülírt speciális utazási feltételeket Travelplaza az utazási ajánlat elkészítésével egyidejűleg írásban átadja az utazónak, így azokat az utazó az utazási szerződés megkötése előtt teljes körűen megismeri.

1.6. Az utazási szerződésre a Travelplaza offline és online kiadványaiban, az utazási szolgáltatásról szóló egyéb tájékoztatójában, az utazásra jogosító okmányokban, a részvételi díj megfizetését igazoló számlában, valamint a jelen ASZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009 évi LXXVI. törvény, a kereskedelemről szóló 2005 évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.), az utazásszervező és közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet) valamint az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017 (XII.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 472/2017 (XII.28.) Korm. rendelet) rendelkezései irányadóak. A hivatkozott 472/2017 (XII.28.) Korm. rendelet az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, továbbá a 90/314/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. november25-i 2015/2302/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1.7. A jelen ÁSZF-ben használt fogalmakat a 472/2017 (XII.28.) Korm. rendelet rendelkezéseire figyelemmel kell értelmezni és alkalmazni az alábbiak szerint.

i) utazási csomag: legalább két különböző típusú utazási szolgáltatás együttes igénybevétele ugyanazon utazás vagy üdülés részeként, ha

a) az érintett utazási szolgáltatásokat egy adott vállalkozó állítja össze, ideértve azt az esetet is, amikor ez az utazó kérésére vagy választásával összhangban történik, valamennyi szolgáltatásra kiterjedő egyetlen szerződés megkötését megelőzően, vagy

b) függetlenül attól, hogy az egyes utazási szolgáltatókkal önálló szerződések jönnek-e létre

ba) az érintett utazási szolgáltatásokra vonatkozóan a szerződések megkötésére egyetlen értékesítési helyen kerül sor, és a szolgáltatások kiválasztása még azelőtt megtörténik, hogy szerződés jön létre az utazóval,

bb) az érintett utazási szolgáltatásokat összesített vagy egy összegben meghatározott díj fejében kínálják vagy nyújtják, illetve ilyen díjat számolnak fel értük,

bc) az érintett utazási szolgáltatásokat „csomag” vagy más hasonló néven hirdetik vagy nyújtják,

bd) az érintett utazási szolgáltatásokat olyan szerződés megkötését követően állítják össze, amely alapján a vállalkozó különböző típusú utazási szolgáltatások közötti választásra biztosít jogot az utazónak, vagy

be) az érintett utazási szolgáltatásokra vonatkozóan különböző vállalkozókkal jön létre a szerződés egymáshoz kapcsolódó online foglalási folyamatok keretében, amelyek során az a vállalkozó, akivel vagy amellyel az utazó először köt szerződést, továbbítja az utazó nevét, fizetési adatait és e-mail címét egy vagy több másik vállalkozónak, és köztük az első utazási szolgáltatás foglalásának visszaigazolását követően legkésőbb 24 órán belül szerződés jön létre;

ii) nem minősül utazási csomagnak:

a) a huszonnégy óránál rövidebb időtartamú utazási csomag, kivéve, ha éjszakai szállást is tartalmaz,

b) olyan utazási csomag, amelynek felkínálása vagy igénybevételének elősegítése alkalomszerűen és nonprofit alapon, kizárólag az utazók szűk körére korlátozódóan történik,

c) több utazási szolgáltatásra vagy meghatározott időtartamra kötött keretszerződés alapján, üzleti jellegű utak megszervezésére irányulóan, a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége céljából eljáró természetes vagy jogi személy számára nyújtott utazási csomagok.

d) az utazási szolgáltatások olyan összeállításai, amelyek esetén a 472/2017 (XII.28.) Korm. rendelet 2. § 9. pont (utazási szolgáltatás) a), b) vagy c) alpontjában említett utazási szolgáltatásokból legfeljebb egy típust kombinálnak a 2. § 9. pont d) alpontjában említett egy vagy több turisztikai szolgáltatással, ha azok olyan szolgáltatások, amelyek

- értéke nem éri el az utazási csomag értékének huszonöt százalékát, és nem az összeállítás alapvető elemeként hirdetik őket, illetve - a hirdetés módjától függetlenül - annak nem képezik lényeges elemét, vagy

- kiválasztásukra és a szerződés megkötésére csak azt követően kerül sor, hogy a 2.§ 9. pont a), b) vagy c) alpontja szerinti valamely utazási szolgáltatás teljesítése megkezdődött.

iii) utazási csomag megkezdése: az utazási csomagban foglalt bármely utazási szolgáltatás nyújtásának a megkezdése;

iv) utazási csomagra vonatkozó szerződés: az utazási csomag egészére vonatkozó szerződés, vagy ha az utazási csomag nyújtására több önálló szerződés alapján kerül sor, valamennyi olyan szerződés, amely az utazási csomagban foglalt utazási szolgáltatások nyújtására irányul;

v) utazási szolgáltatás:

a) a személyszállítás,

b) a nem lakáscélú szállásnyújtás, amely nem képezi lényeges elemét valamely személyszállítási szolgáltatásnak,

c) személygépkocsinak, a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet szerinti gépkocsinak vagy motorkerékpárnak a kölcsönzése, valamint

d) bármely olyan egyéb turisztikai szolgáltatás, amely nem képezi lényeges elemét az a)-c) pont szerinti valamely utazási szolgáltatásoknak, így különösen kulturális eseményen való részvétel biztosítása, kiállításon, vásáron, koncerten való részvétel biztosítása, sportesemény látogatásának biztosítása, sportfelszerelés szabadidős célú kölcsönzése, síbérlet biztosítása, kirándulásokon való részvétel biztosítása, élményparkokba való belépés biztosítása, idegenvezető szolgáltatás nyújtása,

vi) utazási szolgáltatásegyüttes: ugyanazon utazáshoz vagy üdüléshez igénybe vett legalább két különböző típusú utazási szolgáltatás, amely nem alkot utazási csomagot, és az egyes utazási szolgáltatókkal önálló szerződések megkötését eredményezi, ha a vállalkozás

a) értékesítési helyének egyetlen alkalommal történő felkeresése vagy azzal való kapcsolatfelvétel során elősegíti az utazók számára az egyes utazási szolgáltatások külön-külön való kiválasztását és kifizetését, vagy

b) célzott módon elősegíti legalább egy további utazási szolgáltatásnak egy másik vállalkozótól való igénybevételét, feltéve, hogy ez utóbbi vállalkozóval az első utazási szolgáltatás foglalásának visszaigazolását követően legkésőbb 24 órán belül szerződés jön létre;

vii) nem minősül szolgáltatásegyüttesnek:

a) a huszonnégy óránál rövidebb időtartamú utazási szolgáltatásegyüttesek, kivéve, ha ezek éjszakai szállást is tartalmaznak,

b) olyan utazási csomagra, amely felkínálása, és amely igénybevételének elősegítése alkalomszerűen és nonprofit alapon, kizárólag az utazók szűk körére korlátozódóan történik,

c) olyan utazási szolgáltatásegyüttesek, amelyeket több utazási szolgáltatásra vagy meghatározott időtartamra kötött keretszerződés alapján, üzleti jellegű utak megszervezésére irányulóan a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége céljából eljáró természetes vagy jogi személy számára nyújtottak.

d) ha a 472/2017 (XII.28.) Korm. rendelet 2. § 9. pont a), b) és c) alpontja szerinti utazási szolgáltatásokból legfeljebb egy típusnak és a 2. § 9. pont d) alpontja szerinti egy vagy több turisztikai szolgáltatásnak az igénybevételére kerül sor, ha ez utóbbi szolgáltatások nem teszik ki jelentős hányadát - az utazási szolgáltatásegyüttes értékének huszonöt százalékát - a szolgáltatások összesített értékének, és nem az utazás vagy szolgáltatások lényeges elemeként hirdetik őket, illetve - a hirdetés módjától függetlenül - annak nem képezik lényeges elemét.

viii) vállalkozó: bármely természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az e rendelet hatálya alá tartozó szerződések vonatkozásában szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében - akár utazásszervezőként, utazásközvetítőként, utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedőként, akár utazási szolgáltatást nyújtó személyként - jár el, ideértve azt az esetet is, ha a vállalkozó a nevében vagy javára eljáró bármely más személy közreműködésével végzi a tevékenységét.

ix) utazó: az utazásszervezői, -közvetítői, valamint az utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedelmi tevékenység vonatkozásában, minden olyan személy, akinek szándékában áll utazási szolgáltatásra, vagy azok összeállítására vonatkozó szerződés megkötése, vagy ilyen szerződés alapján utazásra jogosult.

 

2. Az utazási szerződés

A) utazási szolgáltatásokra kötött szerződés

2.1. Az utazó a Travelplaza utazási szolgáltatásait bármely Travelplaza utazást értékesítő (utazást szervező vagy utazást közvetítő) irodában megrendelheti.

2.2. Az utazási szerződés érvényesen az utazó és a Travelplaza között akkor jön létre - a hivatkozott jogszabályok és feltételek szerint -, amikor az utazó által megrendelt utazási szolgáltatásoknak a katalógusban, illetve egyéb tájékoztatóban alkalmazott megjelölését, a teljesítés időpontját, az ellenértékét és a fizetési határidőt rögzítő, az utazási iroda által kiállított visszaigazolást/utazási szerződést az utazó aláírta, és az utazási iroda az utazó által megrendelt utazási szolgáltatásokat az utazó foglalási számának közlésével visszaigazolta,.

2.3. Jogi személy szerződő esetében a szerződés megkötéséhez az aláírási és képviseleti jogosultsággal rendelkező személy aláírása szükséges, amely jogosultságát aláírási címpéldánnyal köteles igazolni.

2.4. Ha a Travelplaza a jelentkezést helyhiány vagy más ok miatt csak feltételesen igazolja vissza, az utazási szerződés csak akkor jön létre, ha a Travelplaza az utazót megrendelésének feltétel nélküli elfogadásáról írásban külön értesíti. A Travelplaza feltételes visszaigazolása nem minősül az utazó szerződéses ajánlata elfogadásának, ahhoz a Travelplaza nincs kötve, ezért a megrendelés feltétel nélküli elfogadásáról szóló értesítésig az utazó jelentkezését Travelplaza bármikor visszamondhatja.

2.5. A Travelplazát nem terheli szerződéskötési kötelezettség. A Travelplaza az utazóval történő szerződés megkötését indokolás nélkül elutasíthatja.

2.6. Ha az utazó nem személyesen jár el (jelentkezés, előlegfizetés, stb.), megbízottja jogosult helyette és nevében eljárni az utazási szerződés létrehozásakor. Amennyiben az eljáró személy (megbízott) az utazó (megbízó) és közte létrejött jogviszonyt a Travelplaza felé szabályszerű, a megbízott teljes körű eljárási jogosultságát megjelölő, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolja, a Travelplaza a megbízottal az utazási szerződést megköti, és az utazási szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek alanyává a megbízó (utazó) válik. A megbízott köteles minden, az utazási szerződéssel kapcsolatos birtokába jutott okiratot, tájékoztatót a megbízónak (utazónak) haladéktalanul átadni.

2.7. A Travelplaza az utazási csomagra vonatkozó szerződéskötést megelőzően a 472/2017 (XII.28.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően a rendelet 2. számú melléklete szerinti, a jelen ASZF 1. számú mellékletét képező tájékoztató átadásával általános tájékoztatást nyújt az utazónak.

 

Az utazási csomagra vonatkozó szerződés tartalma

2.8. A Travelplaza az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötésekor vagy azt követően haladéktalanul tartós adathordozón az utazó rendelkezésére bocsátja a szerződés egy példányát vagy az arról szóló visszaigazolást. Ha az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötésére a felek együttes fizikai jelenlétében kerül sor, az utazó jogosult a szerződés nyomtatott példányára.

2.9. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 4. § 14. pontja szerinti üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetén a Travelplaza az utazási csomagra vonatkozó szerződés egy példányát vagy az arról szóló visszaigazolást papíron vagy - ha az utazó ehhez hozzájárul - más tartós adathordozón bocsátja az utazó rendelkezésére.

2.10. Az utazási csomagra vonatkozó szerződés, illetve a szerződés visszaigazolása - az 1.6. pontban foglaltakra is tekintettel - magában foglalja a megállapodás teljes tartalmát, különösen a 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés a)-h) pontjaira kiterjedő tájékoztatást, amelyet a Travelplaza szerződéskötést megelőzően nyújt az az utazó részére az alábbiak szerint. A Travelplaza a szerződéskötést megelőzően az alábbiakról tájékoztatja az utazót:

- az utazási szolgáltatások lényeges elemei, így különösen

      - az úti cél vagy úti célok, az útvonal és a tartózkodás időtartama, időpontokkal megjelölve, valamint ha a szállás is az utazási csomag részét képezi, a csomagba tartozó éjszakák számának a megjelölése,

      - a szállítóeszköz vagy szállítóeszközök jellemzői és kategóriája, az indulás és az érkezés helye, napja és ideje, közbenső megállók időtartama és helye, valamint a közlekedési csatlakozások,

      - ha a pontos időpont nem került meghatározásra, az indulás és a visszaérkezés megközelítő időpontja,

      - a szállás helye, főbb jellemzőinek megjelöléseivel és lehetőség szerint a célország szabályai szerinti turisztikai osztályba sorolása,

      - az étkezésekre vonatkozó tájékoztatás (étkezési rend),

      - a látogatások, kirándulások vagy egyéb, az utazási csomag teljes díjában foglalt szolgáltatások,

      - ha valamely utazási szolgáltatás csoportosan vehető igénybe, ennek megjelölése, valamint ha előre megállapítható, a csoport létszámának megjelölése,

      - ha az utazó szóbeli kommunikáció útján vehet igénybe egyéb turisztikai szolgáltatásokat, annak megjelölése, hogy mely nyelven nyújtják az igénybe venni kívánt szolgáltatásokat,

      - annak megjelölése, hogy az utazás vagy üdülés alkalmas-e mozgásában korlátozott személyek számára, illetve az utazó kérésére tájékoztatás arról, hogy az ő egyéni igényeit figyelembe véve alkalmas-e számára az utazás vagy üdülés,

- az utazásszervező, illetve az utazási csomag utazásközvetítőn keresztül történő nyújtásának esetén az utazásközvetítő neve, címe, telefonszáma, valamint - ha rendelkezik ilyennel - e-mail-címe, valamint arra vonatkozó tájékoztatás, hogy az utazóval szerződő fél utazásszervezői vagy utazásközvetítői minőségben jár-e el,

- az utazási csomag teljes díja adókkal együtt, és minden további díj, illeték és egyéb költség, illetve ha ezek a költségek észszerű módon nem számíthatók ki a szerződéskötés előtt, akkor annak megjelölése, hogy milyen típusú olyan többletköltségek merülhetnek fel, amelyeket az utazónak kell viselnie,

- a fizetési feltételek, ideértve azt az összeget vagy a díj százalékban megadott azon részét, amelyet előlegként kell befizetni, valamint a fennmaradó díj rendezésének ütemezését, illetve az utazó által fizetendő vagy biztosítandó pénzügyi biztosíték,

- az a minimális utazólétszám, amely az utazási szolgáltatás nyújtásának feltétele, valamint annak a határidőnek a megjelölése, amely alatt az utazásszervező - az utazási szolgáltatás megkezdése előtt - a minimális utazólétszám el nem érése esetén az utazási szerződést felmondhatja,

- tájékoztatás az utazással érintett országok úti okmány- és vízumelőírásairól, ideértve a vízumkérelmek elbírálási idejének hozzávetőleges megjelölését, valamint az egészségügyi előírásokra vonatkozó tájékoztatást,

- tájékoztatás az utazó felmondása esetén fennálló költségekről, illetve baleset, betegség vagy halál esetén a segítségnyújtás, ideértve a hazaszállítás költségeinek fedezetéül szolgáló fakultatív vagy kötelező biztosításról,

- az arra vonatkozó információ, hogy az utazó az utazási csomag megkezdése előtt megfelelő bánatpénz, vagy adott esetben az utazásszervező részéről felszámított egységes bánatpénz ellenében bármikor jogosult felmondani a szerződést.

Az utazó az utazási szolgáltatásra vonatkozó megrendelés vagy jelentkezés aláírásával igazolja, hogy a fentiek szerint tájékoztatást a Travelplazától megkapta, és ezen tájékoztatás és a jelen ASZF ismeretében adja le a megrendelését/jelentkezését, és köti meg az utazási szerződést.

2.11. Az utazási csomagra vonatkozó szerződés, illetve a szerződés visszaigazolása továbbá tartalmazza az alábbiakat a 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdésével összhangban:

- az utazó által megrendelt szolgáltatáshoz kapcsolódó azon különleges igényeket, amelyeket a Travelplaza elfogadott,

- a Travelplaza arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy felelős a szerződésben foglalt valamennyi utazási szolgáltatás megfelelő teljesítéséért, valamint, hogy az utazásszervező köteles segítséget nyújtani az utazó számára, ha az utazás során nehéz helyzetbe kerül,

- a fizetésképtelenséggel szembeni védelem nyújtásáért felelős biztosítónak vagy pénzügyi intézménynek a megnevezését, elérhetőségét, címét, amellyel a Travelplaza az előírt kötelező biztosításra, valamint vagyoni biztosítékra vonatkozóan szerződést kötött, továbbá erre a célra kijelölt hatóság nevét és elérhetőségét,

- a Travelplaza helyi képviselőjének, egy kijelölt kapcsolattartó pontnak vagy egyéb szolgáltatónak a nevét, székhelyét, telefonszámát, e-mailcímét, továbbá - ha rendelkezik ilyennel - faxszámát, annak érdekében, hogyha az utazó nehéz helyzetbe kerül, illetve az utazási csomaggal kapcsolatban általa észlelt szerződésszegésről panaszt kíván tenni, az utazásszervezővel való gyors és hatékony kommunikáció biztosítva legyen,

- ha szülő vagy törvényes képviselő kísérete nélkül kiskorú utazik szállást is tartalmazó utazási csomagra vonatkozó szerződés alapján, tájékoztatást a kiskorúval vagy a kiskorú tartózkodási helyén tartózkodó, a kiskorúért felelős személlyel való közvetlen kapcsolat létesítésének módjáról,

- arra vonatkozó tájékoztatást, hogy az utazó köteles haladéktalanul jelezni az utazásszervező részére az utazási csomaggal kapcsolatban észlelt szerződésszegést,

- tájékoztatást a rendelkezésre álló panaszkezelési vagy vitarendezési eljárásokról,

- tájékoztatást az utazót megillető szerződés-átruházási jogról.

2.12. A Travelplaza köteles az utazási szolgáltatás megkezdése előtt megfelelő időben, az utazási szolgáltatás igénybevétele előtt az utazó rendelkezésére bocsátani az utazási szolgáltatás igénybevételéhez szükséges nyugtákat, utalványokat, utazó nevére szóló biztosítási kötvényt, menetjegyeket, valamint az indulás tervezett időpontjára, az utazófelvétel időpontjára, a közbenső megállók, a csatlakozások, és az érkezés tervezett időpontjára vonatkozó tájékoztatást.

 

Az utazási csomagra vonatkozó szerződések és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződések közös szabályai

2.13. A Travelplaza felel a foglalási rendszer ellenőrzési körében bekövetkezett technikai hibákért, valamint - ha utazási szolgáltatásegyüttes részét képező utazási szolgáltatások foglalását is vállalta - a foglalás során elkövetett hibákért. A Travelplaza nem felel azokért a foglalási hibákért, amelyek az utazó közrehatása folytán következtek be, vagy amelyeket elháríthatatlan és rendkívüli körülmények okoztak.

2.14. A Travelplaza a 2.7. és 2.10. pontok szerinti tájékoztatóban foglaltaktól való – kivételesen indokolt esetekben – eltérés jogát kifejezetten fenntartja, és vállalja, hogy a változásokat a szerződés megkötése előtt az utazóval írásban közli. A Travelplaza által korábban közzétett adatokban történt esetleges változásokról, mint pl. az utazás időtartamára, az egyes részszolgáltatások meghatározására, a teljesítés módjára és a részvételi díj összegére vonatkozóan Travelplaza írásban tájékoztatót küld az utazás előtt, vagy személyesen közli azokat az utazóval. Travelplaza fenntartja a jogot a szálloda (szálláshely) kategórián belüli változtatására, valamint a programok azonos értékű és jellegű programokra való felcserélésére rendkívüli esetekben.

 

3. Fizetési feltételek, módosítás

3.1. A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások (alapszolgáltatások és járulékos szolgáltatások) díját, a Travelplaza szervezési költségét, külön jelzett esetekben az útlemondási biztosítást, továbbá az árrés ÁFA összegét foglalja magában. A részvételi díj nem tartalmazza a járulékos költségeket, amely magába foglalja a külön felszámításra kerülő adót, illetéket és egyéb kötelező terheket (így különösen az üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, kikötői- és repülőtéri illeték). Ezeknek a járulékos költségeknek a díját a Travelplaza az utazási szerződésben tünteti fel. A részvételi díj nem tartalmazza továbbá a fakultatív programok, belépők stb. díját, amelyekre vonatkozóan az utazó külön tájékoztatást kap. Amennyiben a szerződő fél jogi személy és nem fogyasztó, úgy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény értelmében az idegenforgalmi szolgáltatás árára +27% általános forgalmi adót kell felszámítani, amely összeget a katalógusban vagy a honlapon szereplő, illetve szórólapon meghirdetett részvételi díjak ára nem tartalmaz.

3.2. Az esetleges részvételi díj kedvezmények a Travelplaza saját szervezésű, teljes árú utazások alapszolgáltatásainak díjából érvényesíthetők. A kedvezmények nem vonatkoznak a kedvezményes ajánlatokra, a járulékos szolgáltatásokra (illeték, felárak, vízumdíjak, biztosítások), valamint repülőjegy megrendelésre. Travelplaza által meghirdetett kedvezményes ajánlatok és a különböző kedvezmények nem vonhatók össze.

Travelplaza fenntartja magának a jogot, hogy esetenként kedvezményes (csökkentett részvételi díjú) akciókat hirdessen meg olyan árakon, amelyek online vagy offline kiadványaiban nem szerepeltek. Ez nem módosítja a már előleggel vagy teljesen befizetett díjú utazások mindkét fél (utazó és Travelplaza) által elfogadott feltételeit. Ez esetben a részvételi díj a mindenkori szerződéskötésben meghatározott részvételi díj.

3.3. Az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésekor előleg címén a részvételi díj legfeljebb negyven százaléka befizetendő. Ettől a rendelkezéstől el lehet térni, ha a közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró a Travelplazára. Az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés alapján fizetendő teljes díj - részvételi díj, valamint a 472/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés j) pontja szerinti adó, illeték és egyéb kötelező terhek - összegének megfizetésére az utazó az utazás megkezdése előtt legkésőbb a 30. naptári napig köteles külön felhívás nélkül, kivéve azt az esetet, amikor az adott szolgáltatásra vonatkozó szerződés ennél korábbi/későbbi határidőt ír elő. Ha a megrendelés/jelentkezés az utazást megelőző 30. naptári napon belül történik, akkor a részvételi díj teljes összegét a szerződéskötés időpontjában kell megfizetni a Travelplaza részére.

3.4. Hajóutak esetében a szerződés megkötésekor a részvételi díj negyven százalékét kell előlegként befizetni, kivéve, ha a hajótársaság magasabb összeget határoz meg. A fennmaradó összeget az utazó az utazás megkezdése előtt legkésőbb a 35. naptári napig köteles befizetni külön felhívás nélkül, kivéve azt az esetet, amikor az adott hajóútra vonatkozó szerződés ennél korábbi/későbbi határidőt ír elő. Ha a megrendelés/jelentkezés az utazást megelőző 35. ill. a hajótársaság által meghatározott naptári napon belül történik, akkor a részvételi díj teljes összegét a szerződéskötés időpontjában kell megfizetni a Travelplaza részére.

3.5. A Travelplaza fenntartja a jogot az utazási szolgáltatásra és az utazási csomagra vonatkozó szerződés alapján fizetendő teljes díj legkésőbb húsz nappal az utazási szolgáltatás megkezdése előtti felemelésére. A díjemelésről és annak indokáról húsz nappal az utazási szolgáltatás megkezdése előtt a Travelplaza értesíti az utazót. A Travelplaza a díjemelésről való tájékoztatást tartós adathordozón, a díjemelés indoklásával, illetve a számítások feltüntetésével, világos és közérthető módon adja meg.

A díj emelésére kizárólag

a) a személyszállítás árának az üzemanyag vagy egyéb energiaforrás költségei,

b) az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos, a teljesítésben közvetlenül részt nem vevő harmadik felek által kivetett adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték), vagy

c) az adott utazási szolgáltatás esetében irányadó devizaárfolyamok változása miatt kerülhet sor.

A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségek emelkedésének mértékével, és a szerződésben pontosan meg kell határozni a módosított díj számításának módját.

3.6. Ha a díjemelés mértéke az utazó által fizetendő teljes díj nyolc százalékát meghaladja, úgy az utazó jogosult a Travelplaza által részére megküldött tájékoztatóban meghatározott határidőn belül

a) a javasolt változtatást elfogadni, amely alapján a felek módosítják az utazási szerződést, vagy

b) bánatpénz megfizetése nélkül az utazási csomagra vonatkozó szerződést felmondani.

Ha az utazó a tájékoztatóban meghatározott határidőn belül nem ad semmilyen választ a Travelplaza részére, abban az esetben a határidő lejártát követő napon az utazási szerződés megszűnik.

3.7. Az utazó díjengedményre is jogosult azon költségek tekintetében, amelyek a 3.5. pont a)-c) pontjában foglalt költségeknek a szerződéskötést követően, de az utazási csomag megkezdése előtt bekövetkező csökkenéséből erednek. Díjengedmény esetén a Travelplaza jogosult az utazónak visszafizetendő összegből levonni a ténylegesen felmerült adminisztratív költségeket. Az utazó kérésére a Travelplaza e költségeket igazolja.

3.8. A Travelplaza az utazási csomag megkezdése előtt az utazási csomagra vonatkozó szerződési feltételeinek egyoldalú módosítására jogosult, amennyiben

a) a változás nem jelentős, és

b) a Travelplaza a módosításról világos, közérthető és kifejezett módon, tartós adathordozón tájékoztatja az utazót.

3.9. Travelplaza a teljes részvételi díj befizetése ellenében a szolgáltatások igénybevételére jogosító részvételi jegyet ad át az utazónak, amelyet az utazás megkezdése előtt a Travelplaza megbízottjának be kell mutatni, ellenkező esetben az utazó az utazáson nem vehet részt. Csoportos utazások során az utazó a Travelplaza útján a programban nem szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatást csak a helyszínen történt befizetéssel veheti igénybe.

3.10. A Travelplaza által a www.travelplaza.hu oldalon és szórólapokon meghirdetett egyéni és csoportos ajánlatok a szabad helyek függvényében vagy visszavonásig érvényesek.

A hajótársaságok és egyes külföldi beszállítók speciális árképzése miatt a www.travelplaza.hu oldalon feltüntetett, tengeri hajóutakra és egyes külföldi szolgáltatásokra vonatkozó árak csupán tájékoztató jellegűek. A hajótársaságok és egyes külföldi szolgáltatók fenntartják a jogot az árak értesítés nélküli módosítására. A kiválasztott hajóútra vonatkozóan mindenkor a hajótársaságok foglalási rendszerében található árakat kell érvényesnek tekinteni. Hivatalos ajánlatnak csak az ajánlatkérést követően elkészített, konkrét hajóútra vagy egyéb utazási szolgáltatásra vonatkozó és opciós foglalást is tartalmazó írásbeli ajánlat minősül.

 

4. Utazó felmondási és módosítási joga, a szerződés átruházása

4.1. Az utazó az utazási szolgáltatásra és az utazási csomagra vonatkozó szerződésben foglaltaknak megfelelően, a szerződést bármikor felmondhatja. Az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben az utazó felmondása esetére a Travelplaza bánatpénzt köt ki, melynek mértéke a részvételi díj összegét nem haladhatja meg, és amelynek mértéke a felmondás időpontjának függvényében, a részvételi díj százalékában kifejezve az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

• 60-30 nappal indulás előtt:      10%

• 29-15 nappal indulás előtt:      40%

• 14-6 nappal indulás előtt:        50%

• 5-0 nappal indulás előtt:        100%

Felmondás esetén a bánatpénz-köteles rész nem tartalmazza a fakultatív programok, a fakultatív ellátás és a repülőtéri illeték összegét, amely összegek felmondás esetén nem kerülnek az utazó részére visszatérítésre. Az útlemondási biztosítás díjának teljes összege szintén vissza nem térítendő.

4.2. A fentiektől eltérően csoportos utazás esetén az utazónak az alábbi bánatpénz köteles díj megfizetése mellett bármikor jogában áll az utazási szerződést felmondani.

A bánatpénz címén fizetendő összeg európai csoportos utazások esetében a részvételi díj százalékában:

• 60-35 nappal indulás előtt:      10%

• 34-15 nappal indulás előtt:      75%

• 14-0 nappal indulás előtt:      100%

A bánatpénz címén fizetendő összeg Európán kívüli csoportos utazások esetében a részvételi díj százalékában:

• 60-35 nappal indulás előtt:      10%

• 34-21 nappal indulás előtt:      85%

• 20-0 nappal indulás előtt:      100%

Egyéni hajóút esetén az utazónak a hajótársaságok kiegészítő utazási feltételeiben meghatározott bánatpénz megfizetése mellett bármikor jogában áll az utazási szerződést felmondani.

Felmondás esetén a bánatpénz-köteles rész nem tartalmazza a fakultatív programok, a fakultatív ellátás és a repülőtéri illeték összegét, amely összegek felmondás esetén nem kerülnek az utazó részére visszatérítésre. Az útlemondási biztosítás díjának teljes összege szintén vissza nem téríthető.

Csoportos hajóutak esetén az utazónak a csoportos hajóutakra vonatkozó kiegészítő utazási feltételeiben meghatározott bánatpénz megfizetése mellett bármikor jogában áll az utazási szerződést felmondani.

Felmondás esetén a bánatpénz-köteles rész nem tartalmazza a fakultatív programok, a fakultatív ellátás és a repülőtéri illeték összegét, amely összegek felmondás esetén nem kerülnek az utazó részére visszatérítésre. Az útlemondási biztosítás díjának teljes összege szintén vissza nem téríthető.

Csoportos hajóutakra speciális foglalási- és lemondási feltételek vannak érvényben. A hajóutak, a menetrend szerinti repülőjegyek módosítása, törlése vagy a hajóút, a repülőjegy árának esetleges visszatérítése az adott hajótársaság ill. légitársaság szabályozása és a kifizetett díjtétel feltételei szerint történik. Jegyvásárláskor a nem visszatéríthető repülőjegyek mellé ajánljuk fakultatív útlemondási biztosítás megkötését.

Az utazási csomagra vonatkozó egyéni szerződés a fentiektől eltérő, de észszerű és egységes bánatpénzt határozhat meg az utazó általi felmondás esetére, amelynek mértékéről és feltételeiről a szerződéskötést megelőzően a Travelplaza teljes körűen tájékoztatja az utazókat.

A Travelplaza e pontban részletezett felmondás esetében - a fentiekben felsorolt vissza nem téríthető összegek (pl. fakultatív programok, fakultatív ellátás, repülőtéri illeték, útlemondási biztosítás díja) kivételével - megtéríti az utazó által vagy nevében az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díj bánatpénzzel csökkentett értékét. Az utazó részére való megtérítést haladéktalanul, de legkésőbb az utazási csomagra vonatkozó szerződés felmondását követő 14 napon belül kell teljesíteni. Ha az utazó bankkártyával fizette ki a részvételi díjat, és a szerződés felmondásra kerül, akkor a visszatérítendő összegből a bankkártya kezelési költsége levonásra kerül.

4.3. Az utazó az utazási csomag megkezdését megelőzően bánatpénz fizetése nélkül jogosult felmondani az utazási csomagra vonatkozó szerződést, ha a célállomás helyén vagy annak közvetlen közelében, - amennyiben a célállomás, vagy annak közvetlen környezetében a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre került - olyan elháríthatatlan és rendkívüli körülmények merülnek fel, amelyek az utazási csomag teljesítését jelentős mértékben befolyásolják, vagy lényegesen befolyásolják az utazók célállomásra való szállítását. Az utazási csomagra vonatkozó szerződés e rendelkezés szerinti felmondása esetén az utazó az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díj visszafizetésére jogosult, további kártérítést azonban nem követelhet.

4.4. Ha az utazó az utazáshoz szükséges hatósági engedélyek hiánya, illetve a hatóság kizáró határozata miatt nem tud elutazni, vagy ha ugyanezen ok miatt az utazónak ugyanezen utazásra jelentkező házastársa, gyermeke, szülője vagy testvére mondja fel az utazási szerződést, a felmondás miatt a jelen ASZF szerinti bánatpénzt tartozik megfizetni.

4.5. Szilveszteri vagy kiemelt időszaki (ünnepek, nemzetközi sportesemény, kiállítás vagy vásár) foglalás esetén speciális felmondási díjak/ bánatpénz kerülhetnek kikötésre, melyről a Travelplaza az utazót előzetesen kifejezetten tájékoztatja, és amelyeket tartalmaz a felek között a létrejött egyedi szerződés is.

4.6. Az utazó jogosult az utazási csomagra vonatkozó szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit olyan személyre átruházni, aki a szerződésben foglalt valamennyi feltételnek megfelel, feltéve, ha az utazásszervezőt erről az utazási csomag megkezdése előtt észszerű időn belül, tartós adathordozón értesíti. Az utazási csomag megkezdése előtt legalább hét nappal történő értesítést minden esetben észszerű időn belüli értesítésnek kell tekinteni. Egyes esetekben előfordulhat, hogy az utazási csomag átruházási szándékának időpontjában valamely szolgáltató (légitársaság, hajótársaság, vasúttársaság) már átruházási költségek megfizetése mellett sem tud férőhelyet biztosítani, így ebben az esetben az utazó nem tud élni átruházási jogával.

Az utazási szerződésből kilépő és a szerződésbe belépő fél egyetemlegesen felel a szerződés szerinti részvételi díj, valamint a szerződés átruházásából eredő további illetékek, díjak és egyéb költségek megfizetéséért. A Travelplaza tájékoztatja a szerződésből kilépő felet az átruházás tényleges költségeiről. Ezek a költségek nem lehetnek aránytalanok, és nem haladhatják meg a Travelplazának az utazási csomagra vonatkozó szerződés átruházásából eredő tényleges költségeit. Az utazási szerződés átruházásából eredő további illetékekre, díjakra és egyéb költségekre vonatkozó bizonylatokat az utazásszervező a szerződésből kilépő fél rendelkezésére bocsátja.

 

5. Az Utazási szerződés felmondása és módosítása a Travelplaza részéről

5.1. A Travelplaza kártérítési kötelezettség nélkül jogosult felmondani az utazási csomagra vonatkozó szerződést, és köteles visszafizetni az utazónak az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díjat, ha

a) az utazási csomagra jelentkezett személyek száma nem éri el a szerződésben meghatározott minimális létszámot és az utazásszervező a szerződés felmondásáról a szerződésben meghatározott határidőn belül, de legkésőbb az alábbiak szerint értesíti az utazót:

- húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt a hat napnál hosszabb utak esetén,

- hét nappal az utazási csomag megkezdése előtt a kettő és hat nap közötti időtartamú utak esetén,

- negyvennyolc órával az utazási csomag megkezdése előtt, a két napnál rövidebb utak esetén,

b) a Travelplazát elháríthatatlan és rendkívüli körülmények gátolják a szerződés teljesítésében, és indokolatlan késedelem nélkül, az utazási csomag megkezdése előtt értesíti az utazót a szerződés felmondásáról.

A Travelplaza a fenti esetben megtéríti az utazó által vagy nevében az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díjat. Az utazó részére való megtérítést haladéktalanul, de legkésőbb az utazási csomagra vonatkozó szerződés felmondását követő 14 napon belül kell teljesíteni. Ha az utazó bankkártyával fizette ki a részvételi díjat, és az út lemondásra kerül, akkor a lemondási feltételek szerinti visszatérítésből a bankkártya kezelési költsége levonásra kerül.

5.2. Amennyiben a 3. pontban meghatározott illetve az utazási szerződésben megjelölt fizetési határidőben az utazó nem fizeti meg a szerződés szerinti részvételi díjat, az az utazó részéről szerződésszegésnek minősül, és Travelplaza bármely további jognyilatkozat nélkül azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. Az utazó szerződésszegésére alapított felmondás esetén a Travelplaza nemteljesítési kötbér címén a 4.2. pontban körülírt bánatpénz összegével megegyező összegre jogosult.  

5.3. Ha a Travelplaza nem az utazó érdekkörében felmerült okból mondja fel a szerződést, ideértve azt az esetet is, ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely - az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését követően - a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül,

a) az utazó az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, vagy

b) ha a Travelplaza az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes vagy az utazó a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, a Travelplaza köteles a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére.

Ha az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, a Travelplaza köteles a díjkülönbözetet az utazónak megtéríteni.

5.4. Ha az utazási csomag megkezdése előtt a Travelplaza jelentősen megváltoztatja a 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés a) pontja szerinti valamely utazási szolgáltatás lényeges elemét, vagy nem tudja teljesíteni a 17. § (3) bekezdés a) pontja szerinti elfogadott különleges igényeket, az utazó - 3 napon belül - jogosult

a) a javasolt változtatást elfogadni, vagy

b) bánatpénz megfizetése nélkül az utazási csomagra vonatkozó szerződést felmondani.

Ha az utazó felmondja az utazási csomagra vonatkozó szerződést, és a Travelplaza másik utazási csomagot ajánl fel, annak elsősorban azonos vagy magasabb minőségű utazási csomagnak kell lennie. Az utazó - a 472/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 27. § (2) és (3) bekezdésére figyelemmel - a szerződés megszűnéséből eredő kára megtérítésére jogosult.

5.5. A Travelplaza indokolatlan késedelem nélkül, világos, közérthető és kifejezett módon, tartós adathordozón tájékoztatja az utazót

a) az 5.4. pont szerinti változtatásokról és az utazási csomag teljes díjára gyakorolt hatásról,

b) arról az észszerű határidőről, amelyen belül az utazónak tájékoztatnia kell az utazásszervezőt az 5.4. pont szerinti döntéséről,

c) arról, hogy ha az utazó nem ad választ a b) pontban említett határidőn belül, a szerződés a határidő lejártát követő napon megszűnik, valamint

d) a felajánlott másik utazási csomagról és annak díjáról.

Ha az utazási csomagra vonatkozó szerződést érintő módosítás vagy az utazásszervező által felajánlott másik utazási csomag alacsonyabb minőségű vagy értékű utazási csomagot eredményez, az utazó megfelelő díjengedményre jogosult.

5.6. Ha az utazási csomagra vonatkozó szerződést az 5.4. pont b) pontja alapján az utazó felmondja és nem fogad el másik utazási csomagot, akkor a Travelplaza haladéktalanul, de legkésőbb a szerződés felmondásától számított tizennégy napon belül visszafizeti az utazónak az általa vagy a nevében befizetett teljes díjat.

 

6. Hibás teljesítés

6.1. A Travelplaza felel az utazási szerződés megszegéséből eredő károkért, kivéve, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegés

a) az utazónak róható fel,

b) olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben foglalt utazási szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a szerződésszegést az utazásszervező észszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, vagy az elháríthatatlan volt, vagy

c) elháríthatatlan és rendkívüli körülmények (vis maior) miatt következett be.

Az 6.1. pont b) és c) pontja esetén az utazásszervező Travelplaza, és az utazásközvetítő köteles az utazóval együttműködni és részére segítséget nyújtani, ha nehéz helyzetbe kerül.

6.2. A Travelplaza a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett közreműködő magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködő felelősségét nemzetközi egyezmény korlátozza. Ha az utazó az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződést utazásközvetítő útján kötötte, az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés megszegésével kapcsolatos szavatossági, kártérítési, valamint sérelemdíj iránti igényét az utazásközvetítőnél is bejelentheti.

6.3. Az utazó az eset körülményeinek figyelembevételével köteles haladéktalanul - az utazási szerződésben rögzített elérhetőségek valamelyikén - tájékoztatni az utazásszervezőt vagy az utazásközvetítőt az utazási csomagra vonatkozó szerződésben meghatározott valamely utazási szolgáltatás nyújtása során általa észlelt szerződésszegésről.

6.4. A szerződésszegést a Travelplaza köteles orvosolni, kivéve, ha

a) az lehetetlen, vagy

b) aránytalan költségekkel jár a szerződésszegés súlyára és az érintett utazási szolgáltatások értékére figyelemmel.

Ha a Travelplaza a fenti bekezdésben megjelölt valamely ok miatt nem orvosolja a szerződésszegést, az utazó díjengedményre, illetve kártérítésre jogosult.

6.5. Ha a Travelplaza - 6.4. pont a) vagy b) pontjában megjelölt ok kivételével - az utazó által megállapított észszerű határidőn belül nem orvosolja a szerződésszegést, az utazó ezt maga is megteheti, és kérheti a szükséges kiadások megtérítését. Az utazó határidő tűzése nélkül jogosult a szerződésszegés orvoslására, ha az a Travelplaza azt megtagadja, vagy azonnali beavatkozásra van szükség. Ebben az esetben a Travelplaza legfeljebb a szerződésszegéssel érintett utazási szolgáltatás díjának összegéig köteles az utazó igazolt költségeit megtéríteni. Az ésszerű határidő megállapításánál figyelembe kell venni a szerződésszegéssel érintett utazási szolgáltatást és értékét, annak teljesítését nyújtó utazási szolgáltatót, a szerződésszegés súlyát.

6.6. Ha valamely utazási szolgáltatás lényeges része az utazási csomagra vonatkozó szerződésben meghatározott módon nem biztosítható, a Travelplaza köteles az utazó részére többletköltség felszámítása nélkül, lehetőség szerint a szerződésben meghatározottakkal azonos vagy magasabb minőségű, megfelelő helyettesítő szolgáltatást felajánlani, megfelelő helyettesítő szolgáltatást felajánlani az utazás folytatására, ideértve azt is, amikor az utazót nem tudja a szerződésnek megfelelően visszajuttatni az indulási helyre.

Ha a felajánlott helyettesítő szolgáltatás alacsonyabb minőségű az utazási csomagra vonatkozó szerződésben meghatározottnál, a Travelplaza köteles az utazónak megfelelő díjengedményt biztosítani. Az utazó kizárólag akkor utasíthatja el a felajánlott helyettesítő szolgáltatást, ha az lényegesen különbözik az utazási csomagra vonatkozó szerződésben foglaltaktól, illetve ha a Travelplaza által ajánlott díjengedmény nem megfelelő. Ha a szerződésszegés az utazási csomagra vonatkozó szerződés lényeges tartalmát érinti, és a Travelplaza az utazó által megszabott észszerű határidőn belül azt nem orvosolja, az utazó bánatpénz megfizetése nélkül jogosult az utazási csomagra vonatkozó szerződést felmondani, valamint díjengedményt, illetve kártérítést követelhet.

6.7. Ha a helyettesítő szolgáltatás nyújtása nem lehetséges, vagy azt a fentiek alapján az utazó jogszerűen elutasítja, az utazó akkor is jogosult díjengedményre, illetve kártérítésre, ha felmondási jogát nem gyakorolta.

6.8. Ha az utazási csomag az utazó szállítását is magában foglalja, a Travelplaza a 6.6. és 6.7. pontban foglaltakon túl haladéktalanul, az utazót terhelő többletköltség nélkül köteles az utazási csomagra vonatkozó szerződés szerinti közlekedési eszközzel gondoskodni az utazó hazaszállításáról.

6.9. Ha az utazó utazási csomagra vonatkozó szerződés szerinti hazaszállításának biztosítása elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt nem lehetséges, a Travelplaza köteles utazónként - szükség szerint - legfeljebb három éjszakát magában foglaló, lehetőleg az eredetivel azonos kategóriájú szállás költségeit viselni. Ha az utazók jogairól szóló, az utazó visszautazásához igénybe veendő közlekedési eszközre vonatkozó, az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai ennél hosszabb időtartamot írnak elő, ez utóbbi időtartam alkalmazandó.

6.10. A költségek 6.9. pont szerinti korlátozása nem alkalmazandó a 1107/2006/EK rendelet 2. Cikkének a) pontjában meghatározott mozgásában korlátozott személyekre és az őket kísérő személyekre, a várandós nőkre és a kíséret nélkül utazó kiskorúakra, valamint a speciális orvosi segítségre szoruló személyekre, feltéve, hogy az utazásszervezőt legalább negyvennyolc órával az utazási csomag kezdetét megelőzően értesítették az említett sajátos igényekről. A Travelplaza a fentiek szerinti felelősség korlátozása céljából nem hivatkozhat elháríthatatlan és rendkívüli körülményekre, ha az érintett közlekedési szolgáltató az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai alapján nem hivatkozhatna ilyen körülményekre.

6.11. Az utazási csomag utazásközvetítő általi nyújtása esetén az utazó jogosult az utazási csomag teljesítésével kapcsolatos észrevételeit, kéréseit és panaszait közvetlenül ahhoz az utazásközvetítőhöz intézni, akitől az utazási csomagot megvásárolta. Az utazásközvetítő köteles az utazó észrevételeit, kéréseit és panaszait haladéktalanul az utazásszervező felé továbbítani. A határidők és elévülési idők betartása tekintetében az utazásközvetítővel való közlés az utazásszervezővel való közlésnek minősül.

6.12. A Travelplaza a 6.11. pont szerinti körülmények fennállása esetén is köteles indokolatlan késedelem nélkül megfelelő segítséget nyújtani a nehéz helyzetbe került utazónak. A segítségnyújtási kötelezettség teljesítésére különösen

a) az egészségügyi szolgáltatásokról, a helyi hatóságokról és a konzuli segítségnyújtásról való megfelelő tájékoztatás nyújtásával, és

b) a távközlési eszközökkel végzett kommunikációhoz, illetve a helyettesítő utazási megoldás megtalálásához való segítségnyújtással kerülhet sor.

6.13. A Travelplaza az 5.12. pont szerinti szolgáltatásért arányos díjra jogosult, ha a nehéz helyzetet az utazó szándékosan vagy gondatlanságból maga idézte elő. E díj nem haladhatja meg a Travelplaza ténylegesen felmerült költségeit.

 

7. Díjengedmény és kártérítés

7.1. Az utazó díjengedményre jogosult azon időtartam tekintetében, amely alatt nem volt szerződésszerű a teljesítés, kivéve, ha a Travelplaza bizonyítja, hogy a szerződésszegés az utazónak róható fel. Az utazó kártérítésre jogosult a Travelplazától minden olyan kárért, amely az utazót a szolgáltatások nem szerződésszerű teljesítése miatt éri. A kártérítést indokolatlan késedelem nélkül meg kell fizetni.

7.2. Az utazó nem jogosult kártérítésre, ha a Travelplaza bizonyítja, hogy a szerződésszegés

a) az utazónak róható fel,

b) olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási csomagra vonatkozó szerződésben foglalt utazási szolgáltatás teljesítésével nincsen kapcsolatban, és a szerződésszegést a Travelplaza észszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, vagy az elháríthatatlan volt, vagy

c) elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt következett be.

7.3. Ha nemzetközi egyezmények korlátozzák az utazási csomag részét képező utazási szolgáltatás nyújtója által fizetendő kártérítés mértékét vagy ennek feltételeit, ugyanezek a korlátozások alkalmazandók az utazásszervezőre is.

7.4. Ha nemzetközi egyezmények nem korlátozzák a szolgáltatás nyújtója által fizetendő kártérítés mértékét, az utazásszervező által fizetendő kártérítés mértékére a Ptk. szerződésszegéssel okozott kár mértékére vonatkozó szabályai alkalmazandók.

7.5. A Travelplaza által fizetendő kártérítés mértéke legfeljebb a szolgáltatás díja (a részvételi díj) háromszorosának összegéig terjedhet. Ez a korlátozás nem terjed ki a személyi sérülésre, illetve a szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott kárra..

7.6. Az utazás során az utazó által harmadik személynek okozott kárért az utazó közvetlenül tartozik felelősséggel.

7.7. Az utazó az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben meghatározott szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni. Az utazó felelős a közlés késedelméből eredő kárért. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogás helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő az utazó bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az utazónak átadni. Az utaskísérő köteles a Travelplazát haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Utazókísérő hiányában – amennyiben a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta – az utazó azt az utazási irodát köteles tájékoztatni, amelyet a Travelplaza az általa kiadott részvételi jegyen megjelölt, valamint köteles a helyszínen jegyzőkönyvet felvetetni.

Az utazó kifogásait, az utazás tényleges befejezését követő 8 napon belül jogai érvényesítése érdekében köteles írásban a Travelplaza tudomására hozni. Amennyiben az utazó kifogásait nem közölte a helyszínen orvoslás vagy jegyzőkönyvbe vétel céljából, illetve kárigényét késedelmesen jelentette be, az utazásszervező mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól.

7.8. A Travelplaza tájékoztatja az utazót, hogy a vasúti személyszállítást igénybevevők jogairól és kötelezettségeiről szóló 1371/2007/EK rendelet, a tengeri utazószállítók baleseti felelősségéről szóló 392/2009/EK rendelet, a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utazók jogairól szóló 1177/2010/EU rendelet, a légi fuvarozók felelősségéről szóló, a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett montreali egyezmény, a visszautasított beszállás és a légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén nyújtandó kártalanításról szóló 261/2004/EK rendelet, valamint az 1986. évi II. tvr.-tel kihirdetett berni (COTIF) egyezmény korlátozza az utazásszervező kártérítési felelősségét, illetve kártalanítási kötelezettségét.

7.9. Repülővel történő utazás esetén az utazásszervező felhívja az utazó figyelmét, hogy a 25/1999. (II. 12.) Kormányrendelet alapján a légi személyszállítási szerződés az utazásszervező és az utazó között megkötött utazási szerződéstől függetlenül, minden esetben kizárólag az utas és a légitársaság között jön létre. A légi személyszállítási szerződés teljesítésére a Ptk., a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett montreali egyezmény, a 261/2004/EK rendelet, és a 25/1999. (II. 12.) Kormányrendelet rendelkezései, valamint a szerződő légitársaság üzletszabályzatának előírásai vonatkoznak.

7.10. Az előző pontban meghatározott fuvarozók utazási szolgáltatásának nem megfelelő teljesítése miatt az utazót az előző pontban megnevezett jogszabályok alapján megillető kártérítést, illetve kártalanítást az említett jogszabályok alapján közvetlenül a szerződésszegő fuvarozótól követelhetik.

Amennyiben az utazó az előző pontban felsorolt jogszabályok alapján őt megillető kártérítést, illetve kártalanítást a Travelplazától követeli, akkor a Travelplaza a kártérítés, illetve a kártalanítás összegének kifizetését mindaddig felfüggeszti, ameddig a kártérítés, illetve kártalanítás jogalapját és összegét az érintett fuvarozó el nem ismeri, illetve az arra illetékes hatóság, bíróság jogerős határozatában meg nem állapítja.

A Travelplaza szerződésszegése esetén a szerződésszegés miatt megállapított vagy megállapodott kártérítés utazónak járó összegéből az előző pontban megnevezett jogszabályok szerinti kártérítések, illetve kártalanítások összegét levonja.

7.11. A repülős utazásokkal kapcsolatosan az utazó tudomásul veszi, hogy a légitársaságok üzletszabályzatai a Travelplazával kötött utazási szerződésnek nem részei. A Travelplaza a 2111/2005/EK rendelet értelmében a repülős utaknál legkésőbb az utazási okmányok átadásakor tájékoztatja az utazót a szerződő és az üzemeltető légitársaság kilétéről. Az Európai Unión belül működési tilalom alá eső légi fuvarozók közösségi listája az alábbi weboldalon tekinthető meg: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_hu.htm

7.12. A kártérítéshez vagy díjengedményhez való jog nem érinti az utazónak a visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utazóknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európa Parlament és Tanács 261/2004/EK rendelete, a vasúti személyszállítást igénybe vevő utazók jogairól és kötelezettségeiről szóló Európa Parlament és Tanács 1371/2007/EK rendelet, a tengeri utazószállítók baleseti felelősségéről szóló Európa Parlament és Tanács 392/2009/EK rendelet, a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utazók jogairól, valamint a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló Európa Parlament és Tanács 1177/2010/EU rendelet és az autóbusszal közlekedő utazók jogairól és a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló Európa Parlament és Tanács 181/2011/EU rendelet, valamint a nemzetközi egyezmények szerinti jogait. A túlzott mértékű kártérítés elkerülése érdekében a 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletben előírt kártérítések és díjengedmények összegét, illetve a hivatkozott rendeletek és nemzetközi egyezmények szerinti kártérítések és díjengedmények összegét le kell vonni egymásból.

7.13. A repülőutakkal kapcsolatosan az utazó tudomásul veszi, hogy:

- előre nem közölt közbeeső leszállásra, repülőgép, vagy a repülőtársaság cseréjére sor kerülhet,

- az útipoggyász súlya légitársaságonként eltérő lehet, a túlsúlyért az utazónak a repülőtársaságok tarifa szerinti különdíját kell fizetnie,

- a poggyászok késéséért, elveszéséért Travelplaza felelősséggel nem tartozik. A légitársasággal kapcsolatos kárigény az Európa Parlament és Tanács 261/2004/EK rendelete alapján érvényesíthető.

7.14. A Travelplaza nem felel olyan szolgáltatások elmaradásáért, amelyek a közlekedési eszközök késése, illetve menetrendváltozás miatt, vagy a járat törlésének következtében maradnak el.

7.15. Amennyiben az utazást nagyobb erőhatalom, háborús események, sztrájkok vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok befolyásolják, a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért, módosulásáért Travelplaza felelősséget nem tud vállalni, kártérítési kötelezettséggel nem tartozik, így az ezen okokból jelentkező többletköltségek az utazót terhelik.

7.16. A katalógusban, illetve a honlapon található általános időjárási viszonyok tájékoztató jellegűek. A Travelplaza a szolgáltatások természeti környezetének rendkívüli okból történt megváltozásáért (pl.: hó hiány, szélvihar, hirtelen nagy mennyiségű csapadék) felelősséget nem vállal.

 

8. Útlevél, vízum, vám, deviza és közegészségügyi rendelkezések

Az utazó köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, vám- és devizajogszabályok, egészségügyi előírások, stb.) valamint a fogadó ország beutazási szabályait, törvényeit és tradícióit betartani, illetve tiszteletben tartani. A Travelplaza köteles az utazási szerződés megkötése során az utazó figyelmét felhívni erre, valamint a rendelkezések folyamatos változására és az ezekkel kapcsolatos összes szükséges tájékoztatást megadni. Az útlevél beszerzéséről és érvényességéről az utazó maga gondoskodik. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek, károk kizárólag az utazót terhelik. Ilyen esetben az utazó a részvételi díj visszatérítésére sem tarthat igényt.

 

 

9. Biztosítás

9.1. Az utazó poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során az utazó maga gondoskodik, kivéve, ha azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából Travelplaza vagy közreműködője (pl. fuvarozó vállalat, légitársaság) átvette.

9.2. A részvételi díj nem foglalja magában a baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás (BBP) díját. Ez fakultatív jelleggel köthető. Amennyiben a baleset-, betegség- és poggyászbiztosítást az utazó a Travelplaza közreműködésével köti meg, Travelplaza köteles a biztosítási kötvényt, az adott termék szabályzatát, illetőleg a biztosítás igénybevételére jogosító bizonylatot a kifizetett szolgáltatások igénybevételére jogosító iratok átadásával egyidejűleg az utazónak átadni. Kárigény felmerülése esetén az utazó közvetlenül jár el a biztosítótársasággal szemben. Az utazónak a biztosítás keretében meg nem térült kára tekintetében Ptk. szabályai az irányadóak.

9.3. Travelplaza által szervezett egyéni és csoportos utazások részvételi díja nem foglalja magában az útlemondási biztosítás díját. A Travelplaza a szerződéskötéskor az utazó számára tájékoztatást nyújt a csak útlemondási-, illetve az ún. komplex, útlemondási- és baleset-, betegség- és poggyászbiztosítást is tartalmazó termékekről. Amennyiben utazó az említett biztosítások valamelyikét igénybe veszi, a szerződés értelmében a biztosítás kockázatviselése kiterjed az utazási szerződésben utazóként megjelölt természetes személyekre, feltéve, hogy az utazási szerződésben feltüntetett biztosítási díj a szerződéskötéssel/foglalással egyidejűleg hiánytalanul megfizetésre került a Travelplaza vagy megbízottja felé. Ebben az esetben a biztosító kockázatviselése az utazásképtelenségre vonatkozóan az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg kezdődik meg. A biztosítási díj minden esetben a teljes utazási díj felmondás esetén bánatpénz-köteles része – továbbiakban biztosított összeg – alapján kerül meghatározásra. A biztosítás önrész nélküli, illetve önrészesedést tartalmazó módozatokban köthető meg. Az önrész a biztosító által kifizetett szolgáltatási összegből (a biztosított összeg %-os része, a felmondás pillanatában esedékes bánatpénz-sáv alapján) levonásra kerül. Az útlemondási biztosítás díjairól és feltételeiről Travelplaza a szerződéskötés előtt részletesen tájékoztatja utazót.

Csoportos utazások és egyes egyéni utazások esetén a légitársaságok által nem visszatéríthető repülőtéri illeték összege is bánatpénz-köteles részvételi díjnak minősül, így azokra is felszámításra kerül az útlemondási biztosítás, melyről tájékoztatást a foglaláskor biztosítunk.

Az útlemondási biztosítás szerződési feltételeit a biztosító általános szerződési feltételei tartalmazzák, amelyek a biztosítónak a Travelplaza www.travelplaza.hu weboldaláról elérhető saját weboldalán kerülnek közzétételre, és amelyeket a Travelplaza szerződéskötést megelőzően nyomtatott formában is átad az utazó részére.

9.4. Travelplaza tájékozatja az utazót, hogy amennyiben nem tesz eleget a hazaszállítására vagy az előleg, illetve részvételi díj visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének, akkor az utazó az igényének érvényesítése végett közvetlenül a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepéhez fordulhat.

10. Incentive vagy egyéb csoportos céges utazásokra vonatkozóan a Travelplaza az utazás megrendelőjével eseti szerződést köt, melynek feltételei a beszállítók egyedi, a csoportra vonatkozó feltételein alapulnak, így eltérhetnek a jelen utazási feltételektől.

 

11. Személyes adatok védelme

11.1. A Travelplaza az utazókkal és az adott foglaláson szereplő harmadik személyekkel (a továbbiakban együttesen utazó) kapcsolatos személyes adatokat kezel és adott esetben dolgoz fel. A Travelplaza a közte és az utazó közötti szerződés megkötése és teljesítése során az utazó által megadott és a Travelplaza által befogadott azonosító és elérhetőségi adatokat kezeli. A Travelplaza a személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden kérdést az alábbi elérhetőségeken: +36-26-560-043 telefonszámon, az info@travelplaza.hu e-mail címen, vagy postai úton a Travelplaza Kft., 2083 Solymár, Szentiváni utca 38. szám alá küldött levélben fogad.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos teljes tájékoztató (a továbbiakban: Adatvédelmi Tájékoztató) megtalálható a https://www.travelplaza.hu/ adatvedelmi-tajekoztato oldalon.

11.2. Amennyiben az utazó az egészségi állapotára vonatkozó személyes adatokat ad meg a Travelplaza számára, tudomásul veszi és a szerződés megkötésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Travelplaza a szerződés teljesítése során ezeket a személyes adatokat kezelje az Adatvédelmi Tájékoztató szabályai szerint.

11.3. A személyes adatok kezelése és feldolgozása során a Travelplaza célja annak biztosítása, hogy mindenben megfeleljen a hatályos jogszabályok adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek, így különösen, de nem kizárólagosan:

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR),

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,

- a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,

- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek.

A Travelplaza kiemelten fontosnak tartja, egyben elkötelezett az iránt, hogy az érintett által a weboldalon vagy más fórumon keresztül vagy más módon rendelkezésre bocsátott személyes adatokat védelemben részesítse, és az érintettek információs önrendelkezési jogukat tiszteletben tartsa.

 

12. Egyéb rendelkezések

12.1. Travelplaza által szervezett utazással kapcsolatos minden perben a Polgári Perrendtartásról szóló törvény általános szabályai szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bíróság jár el.

12.2. Felek tudomásul veszik, hogy kötelesek a szerződéskötési tárgyalások alatt, a szerződés megkötésénél, fennállása alatt és megszüntetése során együttműködni és tájékoztatni egymást a szerződést érintő lényeges körülményekről. Felek tudomásul veszik, hogy ha a szerződés nem jön létre, az a fél, aki az együttműködési és tájékoztatási kötelezettségét a szerződéskötési tárgyalások során megszegte, köteles a másik fél ebből származó kárát a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség általános szabályai szerint megtéríteni.

12.3. Felek kizárnak minden szokást, amelynek alkalmazásában a felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlatot, amelyet egymás között kialakítottak. Felek kizárják az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokást is.

12.4. A Travelplaza által szervezett vagy közvetített, bármely egyéni és csoportos külföldi utazás során a nyelvtudás hiányából eredő félreértésekért irodánk nem vállal felelősséget.

12.5. A Travelplaza ügyeleti telefonszáma nyitvatartási időn túl hétköznapokon, ill. hétvégén és ünnepnapokon (+36-70) 943-6967, hajós utazók számára: (+36-70) 414-4399 (csak hétvégén és ünnepnapokon), repülőjegyet vásárló ügyfelek részére: (+36-70) 333-4617.

12.6. Az utazási szerződés részét képezi a szerződés megkötésekor átadott ”Hasznos tudnivalók” elnevezésű dokumentum.

12.7. A 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében, a 6. § (3) bekezdésében, a 10. § (3), (6) és (10) bekezdéseiben, a 15. § (1) bekezdése második mondatában, a 17. § (1)-(3), (5), (7) és (8) bekezdéseiben, a 19. § (1) bekezdés c) pontjában és (4) bekezdésében, a 25. §-ában, valamint a 29. § § (1)-(2) és (4) bekezdéseiben foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben (a továbbiakban: Fgytv.) meghatározott szabályok szerint. A 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében és a 14. §-ban foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben (a továbbiakban: Fttv.) meghatározott szabályok szerint, ha a jogsértés az a) pontja értelmében vett fogyasztót érint. A fenti bekezdésben említett rendelkezések az Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak (elérhetőség: http://jarasinfo.gov.hu).

12.8. Az Fgytv. 17/A §-a értelmében a Travelplaza tájékoztatja a fogyasztókat arról, hogy a panaszügyintézés helye a vállalkozás 2083 Solymár, Szentiváni utca 38. alatti székhelye. Az esetleges panaszok benyújthatók elektronikus levélben is az alábbi e-mail címen: info@travelplaza.hu. A z Fgytv. szerint az utazó, mint fogyasztó a lakhelye/tartózkodási helye/székhelye szerint illetékes békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet, ha panaszügyének rendezését a Travelplazánál megkísérelte, de az nem vezetett eredményre.

A Travelplaza székhelye szerinti illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület (székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, Fax: 06 (1) 488 21 86, Telefon: 06 (1) 488 21 31)

12.9. Travelplaza lehetőséget biztosít arra, hogy a szerződéskötést megelőzően az utazó megismerje a jelen ÁSZF-et. A Travelplaza külön tájékoztatja az utazót minden olyan feltételről, ami eltér a szokásos gyakorlattól.

12.10. A Travelplaza online és offline kiadványaiban és a www.travelplaza.hu honlapon feltüntetett részvételi díjak 1 euró = 325 Ft, 1 USD = 285 Ft deviza közép árfolyamig érvényesek. Az ezt meghaladó árfolyamváltozást a Travelplaza jogosult áraiban érvényesíteni.

A Travelplaza egyes külföldi utazások árait EUR-ban vagy USD-ben határozza meg. Az utazónak lehetősége van a megadott részvételi díj ezen devizában történő befizetésére, vagy a befizetés napján érvényes K & H Bank deviza eladási árfolyamon számított forintban történő befizetésre. Az ajánlat kiadása és a tényleges befizetés közötti árfolyamváltozást a Travelplaza Kft. jogosult áraiban érvényesíteni.

A szórólapokon és a www.travelplaza.hu oldalon esetlegesen előforduló sajtóhibákért a Travelplaza felelősséget nem vállal.

Felelős Kiadó: Travelplaza Kft.

 

 

 

Utazó nyilatkozata figyelemmel a Ptk 6:78. §-re:

 

Tudomással bírok arról, hogy

- az általános szerződési feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, és ha azt a másik fél elfogadta.

- külön tájékoztatni kell a másik felet arról az általános szerződési feltételről, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, kivéve, ha megfelel a felek között kialakult gyakorlatnak.

Külön tájékoztatni kell a másik felet arról az általános szerződési feltételről is, amely eltér a felek között korábban alkalmazott feltételtől, és a leírt feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha azt a másik fél a külön tájékoztatást követően kifejezetten elfogadta.

A fentiek alapján kijelentem, hogy:

- a Travelplaza mint utazásszervező lehetőséget biztosított arra, hogy a szerződéskötést megelőzően megismerjem az általános szerződési feltételeket, és ezeket kifejezetten elfogadom,

- a Travelplaza mint utazásszervező külön tájékoztatott minden olyan feltételről, ami eltér a szokásos gyakorlattól, így különösen a hajóstársaságok által alkalmazott, a jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérő - a 3. és 4. pontokban is említett - szerződéses feltételekről.

 

Utas(ok) neve:

 

 

Úti cél:

 

 

Foglalási szám:

 

 

Utazás időpontja:

 

 

Dátum:

 

 

 

 

 

 

 

___________________________              ____________________________

Utazó                                                      Utazásszervező

 

               

 

 


 

 

1. számú melléklet

 

Az Önnek felkínált utazási szolgáltatások összeállítása az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében vett utazási csomag.

 

Az utazási csomagokra vonatkozó szerződésből fakadó valamennyi jogosultság megilleti Önt. Az utazási csomag szerződésszerű teljesítéséért teljes egészében a Travelplaza Kft. társaság felelős.

 

A Travelplaza Kft. társaság a jogszabályi előírásoknak megfelelően védelemmel rendelkezik arra az esetre, ha fizetésképtelenné válik, annak érdekében, hogy az Ön által megfizetett pénzösszegeket visszatérítse, és amennyiben az utazók szállítása a csomag részét képezi, Önt hazaszállítsa.

 

Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti jogosultságok:

 

− Az utazók az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötése előtt megkapnak minden lényeges tájékoztatást az utazási csomagról.

 

− Minden esetben meg kell jelölni legalább egy vállalkozót, aki vagy amely felelős a szerződésben foglalt valamennyi utazási szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséért.

 

− Az utazók számára meg kell adni egy sürgősségi telefonszámot vagy egy kapcsolattartó elérhetőségét, amelyen keresztül kapcsolatba léphetnek az utazásszervezővel vagy az utazási ügynökkel.

 

− Az utazók az utazásszervező észszerű időn belüli előzetes értesítése mellett és az esetlegesen felmerülő többletköltségek megfizetése ellenében az utazási csomagot átruházhatják egy másik személyre.

 

− Az utazási csomag díja csak bizonyos költségek (például üzemanyagárak) növekedése miatt és csak akkor emelhető meg, amennyiben erről a szerződés kifejezetten rendelkezik, de minden esetben csak legfeljebb húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt. Ha a díjemelkedés mértéke meghaladja az utazási csomag díjának nyolc százalékát, az utazó felmondhatja a szerződést. Ha az utazásszervező fenntartja magának a díjemelés jogát, akkor az utazó díjengedményre jogosult, amennyiben a vonatkozó költségek csökkennek.

 

− Az utazók bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződéstől, és ekkor a megfizetett teljes összeg visszajár nekik, ha az utazási csomag bármely, a díjtól eltérő lényeges eleme lényegesen megváltozott. Ha az utazási csomagért felelős vállalkozó az utazás megkezdése előtt törli az utazási csomagot, az utazók pénzvisszafizetésre, és kormányrendelet szerinti feltételek fennállása esetén kártérítésre jogosultak.

 

− Az utazók kivételes körülmények fennállása esetén - így például ha a célállomáson olyan súlyos biztonsági problémák merültek fel, amelyek valószínűsíthetően befolyásolják az utazási csomagot - az utazási csomag megkezdése előtt bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést.

 

− Az utazók megfelelő mértékű és indokolt bánatpénz megfizetése ellenében az utazási csomag megkezdése előtt bármikor felmondhatják a szerződést.

 

− Amennyiben az utazási csomag megkezdése után kiderül, hogy annak lényeges elemei nem teljesíthetők a szerződésben foglaltak szerint, megfelelő helyettesíthető szolgáltatásokat kell felajánlani az utazónak többletköltség felszámítása nélkül. Az utazó bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja a szerződést, amennyiben a szolgáltatások teljesítése nem felel meg a szerződésnek, és ez lényegesen befolyásolja a csomag teljesítését, továbbá az utazásszervező nem orvosolja a problémát.

 

− Az utazók díjengedményre, illetve kártérítésre is jogosultak abban az esetben, ha az utazási szolgáltatásokat nem vagy nem szerződésszerűen teljesítik.

 

− Az utazásszervezőnek segítséget kell nyújtania, ha az utazó nehéz helyzetbe kerül.

 

− Ha az utazásszervező fizetésképtelenné válik, a megfizetett pénzösszegeket visszafizetik. Ha az utazásszervező az utazási csomag megkezdése után válik fizetésképtelenné, és az utazók szállítása a csomag részét képezi, gondoskodnak az utazók hazaszállításáról. A Travelplaza Kft. társaság az a fizetésképtelenséggel szembeni védelemért felelős Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe szervezet révén gondoskodott a fizetésképtelenséggel szembeni védelemről. Az utazók ezzel a szervezettel vagy adott esetben az illetékes hatósággal vehetik fel a kapcsolatot (elérhetőség, így többek között név, földrajzi cím, e-mail, telefonszám), ha a szolgáltatások teljesítését az utazásszervező fizetésképtelensége miatt megtagadják.

 

 

Válogasson útjaink közt téma szerint!